Zápis do 1.ročníka    !!! AKTUÁLNE !!!

     Zápis detí do 1. ročníka našej školy bude prebiehať od 11. 4. 2022 do 29. 4. 2022.

Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy v Rokytove oznamuje zákonným zástupcom detí predškolského veku, že zápis        do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch                11. 4. 2022 29. 4. 2022 v čase vyučovania v priestoroch školy nasledovným spôsobom:

  • zákonný zástupca prinesie vyplnenú žiadosť o prijatie do 1. ročníka (tlačivo dostanete v škole, na obecnom úrade alebo si ho môžete vytlačiť na stránke školy            https://ms-rokytov7.webnode.sk/ v priečinku Základná škola v riadku Zápis do 1. ročníka), ďalej rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu a doklad totožnosti zákonného zástupcu. Žiadosť podpisujú obidvaja zákonný zástupcovia (rodičia).
  •  
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, t.j. do 13. mája 2022.
  •  
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, vypíše spolu so žiadosťou o prijatie aj žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a dodatočne doručí škole odporučenie detského lekára odporučenie zariadenia výchovného poradenstva (CPPPaP).

Je možné si dohodnúť termín zápisu aj popoludní na tel.: 0910 391 234

 

             Tešíme sa na Vás

  Rokytov, 4. 4. 2022                                                                               Mgr. Stanislav Hankovský

                                                                                                                riaditeľ ZŠ s MŠ Rokytov

 
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a veríme, že budete spokojní so starostlivosťou o Vaše deti.
                                                                  
                                                                               Učiteľský kolektív ZŠ Rokytov
 
 

  

 
 
 

OZNAMY

,,Čerstvé hlavičky"

Vážení rodičia,  naša škola sa zapojila do projektu spoločnosti Kaufland ,,Čerstvé hlavičky". V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste hlasovali za našu školu. HLASOVANIE Hlasovanie v rámci projektu sa oficiálne začína 16.4.2020 a končí 27.5.2020, počas tohto obdobia budú môcť zákaznici...