ZOZNAM PREDMETOV
 
Názov Skratka
Slovenský jazyk a litertúra SJL
Anglický jazyk ANJ
Matematika MAT
Infomatika INF
Prírodoveda PDV
Prouka PVO
Vlastiveda VLA
Náboženská výchova NBV
Hudobná výchova HUV
Telesná a športová výchova TSV
Výtvarná výchova VYV
Pracovné vyučovanie PVC