Charakteristika školy

Základná škola s materskou školou Rokytov  je neplnoorganizovaná škola, v ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces v 2 kmeňových triedach ZŠ a v jednej triede MŠ a v jednom oddelení školského klubu detí.

Od roku 2004 je školou s právnou subjektivitou. Školu navštevujú žiaci z obce Rokytov.

V školskom roku 2020/2021 je počet žiakov školy 23:

I. trieda : 3.ročník - 7 žiakov

                4.ročník - 6 žiakov

II. trieda:  1.ročník - 3 žiaci

                  2. ročník - 7 žiakov