Krúžky:

V školskom roku 2021/2022 realizujeme nový projekt v spolupráci so Súkromnou ZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov. Žiaci navštevujú umelecký krúžok v priestoroch našej školy pod vedením pedagógov zo ZUŠ a to 1-krát v týždni.