Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie pre materské školy

                     

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ROKYTOV

Materská škola 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 „Poď sa s nami hrať“

 

 

                                          

 

 

 

 

1. Základné identifikačné údaje o škole

 

Názov školy:    Základná škola s materskou školou Rokytov

Názov ŠkVP:    Poď sa s nami hrať

Stupeň vzdelania:  Predprimárne vzdelanie

Dĺžka dochádzky:  1 až 4 roky

Formy  výchovy a vzdelania:   Celodenná, poldenná

Vyučovací jazyk:   Štátny jazyk Slovenskej republiky - Slovenský jazyk

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

 

Vlastné ciele:

 

o   Utvárať prosociálne správanie bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr, akceptovať odlišnosti, eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie.

o   U deti zo SZP  zabezpečiť niekoľkoročnú a pravidelnú dochádzku.

o   Adekvátne pripraviť deti na vstup do základnej školy tak,  aby mali potešenie a pozitívny vzťah k učeniu.

o   Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi.

o   Posilňovať úctu k starším vo svojej rodine aj v širšom okolí.

o   Zachovávať a rozvíjať tradície v kultúrnych podujatiach, aktívne sa podieľať na kultúrnom živote obce.

o   Utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia.

o   Rozvíjať u detí environmentálne  cítenie.

o   Triediť odpad a poznať jeho opätovné využitie.

o   Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupnechápať zákonitosti prírody a tým vytvárať k prírode pozitívny vzťah.

 

2. VLASTNÉ ZAMERANIE

Naša materská škola sa nachádza vo veľmi peknom prírodnom  prostredí neďalekolesa, do ktorého  pravidelne chodíme v každom ročnom období. Deti vnímajú premeny lesa počas celého roka a zážitkovým učením získavajú poznatky o lesnom prostredí.V jeseni zbierame listy, šušky,  poznávame stromy, ich plody, dramatizujeme v autentickom prostredí rozprávky o zvieratkách, v zime sa staráme o zvieratká a vtáčikov.V jarnom a letnom období chodíme s deťmi pozorovať mraveniská, chrobáky, lesné plody, kvety, vtákov a iné bohatstvá lesa .V deťoch vytvárame úctu   a emocionálny vzťah k prírode. Do neďalekej rieky Tople sa chodíme v lete otužovať,  stavať hrádze a pozorovať vodné živočíchy.V zime skúmame ľad , v jari vyprevádzame Morenu so spevom a riekankami. Snažíme sa, aby deti vnímali premeny prírody po celý rok a boli jej prirodzenou súčasťou. V areály školy sa nachádza aj amfiteáter, na ktorom sa  každoročne koná festival ľudových piesní a tancov.  Zo školy vedie  cesta na futbalové ihrisko, ktoré po celý školský rok navštevujeme v rámci vychádzok, alebo plánovaných športových aktivít.Okolie našej materskej školy je veľmi inšpiratívne a ponúka nám množstvo podnetov na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickeja sociálnocitovej úrovne prostredníctvom organizačných foriem denných činností.Podnetné prostredie a podmienky  školy nám umožňujú zamerať sa na pohyb a šport, na hodnotenie a ochranu životného prostredia, vytváranie citového vzťahu k prírode, na rozširovanie povedomia o ľudových tradíciách a o ich zachovávanie. Rozvíjať budeme priateľské vzťahy medzi deťmi, rešpektovať a tolerovať sa navzájom  a tým vytvárať príjemnú a rodinnú atmosféru v triede.

 

Pohyb je deťom prirodzený

Pohyb je pre deti prirodzenou súčasťou ich života. Prináša radosť, spontánnosť, súťaživosť, upevňuje zdravie a patrí k zdravému životnému štýlu. Prostredie a okolie školy nám tým umožňuje: 

 • vykonávať každodenné aj turistické vychádzky do okolia školy v každom ročnom obdobía tým deti otužovať slnkom, vodou (v rieke Topľa) aj snom, 
 • športové ihrisko, 
 • školský dvor a bývalé školské ihrisko využívať na športové súťaže a pohybové aktivity, letnú a zimnú olympiádu, zdravotné cvičenia, využívať priestory cvičebne základnej školy
 • na pohybové aktivity v spolupráci s obecným úradom dopĺňať školský dvor  bezpečnými preliezkami, šmýkalkami a telovýchovným náradím a náčiním, 
 • do športových aktivít zapájať rodičov detí.

 

Malí ochrancovia a priatelia lesa

Prírodovednú gramotnosť, emocionálny vzťah k prírode u detí budeme rozvíjať prostredníctvom zaujímavých aktivít aj s použitím IKT.

Deti budú:

 • navštevovať les  v každom ročnom období, využívať autentickosť lesa na dramatizácie rozprávok, na rozširovanie poznatkov o lese formou zážitkového učenia bádaním a skúmaním, 
 • starať sa o zvieratá a vtákov v zimnom období, v spolupráci s rodičmi vyrábať kŕmidla 
 • zhotovovať herbáre kvetov a liečivých rastlín ( niektoré liečivé rastliny aj zbierať)
 • zapájať sa do zberu papiera a iného odpadového materiálu, 
 • z odpadového materiálu vyrábať zaujímavé výrobky, 
 • starať sa o kvetinové priestory na školskom dvore
 • zapájať sa do aktivít v rámci Dňa Zeme,
 • dokumentovať etky aktivity a vytvoriť Album malého ochranára a priateľa lesa,
 •  zapájať sa do výtvarných súťaží s environmentálnym zameraním Pramienok
 •  v blízkosti rieky Tople poznávať chránené živočíchy volavku bielu a popolavú, rybárika modrého, bociana čierneho.

 

Ľudové tradície

V našej materskej škole patrí oprávnene miesto pre zachovávanie ľudových tradícií, a rozširovanie povedomia o živote našich predkov na elementárnej úrovni, keďže je to dedinská materská škola a folklór a tradície tu majú svoje miesto. Vareáli školy je tiež postavený amfiteáter, ktorý patrí každý rok festivalu ľudových piesní a tancov.Našim zameraním  bude aj naďalej:

 • ·         pripravovať ľudové pásma na verejné vystúpenia pre dôchodcov, na Deň matiek, na Vianoce, na festival piesní a tancov,
 • ·         vyrábať veľkonočné kraslice, korbáče, píšťalky, piecť perníky,
 • ·         približovať aj naďalej vynášanie Moreny so spevom a riekankami,
 • ·         rozširovať repertoár ľudových piesní , riekaniek a vyčítaniek,
 • ·         navštevovať skanzen v Bardejovských Kúpeľoch.
 •  

My sme tu v škôlke jedna rodina

Materskú školu v Rokytove navštevujú aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, preto je dôležité vytvárať medzi deťmi zdravé vzťahy bez predsudkov,  vzájomný rešpekt a tým vytvárať v triede radostnú a rodinnú atmosféru.Preto je dôležité  deťom z majoritnej skupiny priblížiť život a kultúru rómskej menšiny. Záleží nám na tom, aby všetky deti chodili do materskej školy s radosťou  a boli si rovnocennými partnermi.

Našim zameraním naďalej bude: Dosiahnuť pravidelnú dochádzku  detí zo SZP, spolupracovať s ich rodičmi, približovať deťom rómsku kultúru (spev, tanec) , zaraďovať tieto prvky do kultúrnych programov a tým vytvárať povedomie o ich živote a tradíciách.

 

Predčitateľská gramotnosť

 

 V materskej škole sa predčitateľská gramotnosť rozvíja ako príprava na zvládanie a osvojenie si procesu čítania a písania v základnej škole. Výhodou v predprimárnom vzdelávaní je, že dieťa môže slobodne tvoriť obsah a reprodukovať význam počutého textu, čo dáva možnosť rozvíjaniu slovnej zásoby, fantázie a obrazotvornosti. Podpora počiatočného čítania a písania sa usiluje predovšetkým o vytvorenie pozitívneho vzťahu k týmto procesom v škole. V tomto procese ide predovšetkým o nadobúdanie skúseností s písanou rečou. Vývin gramotnosti prispieva k porozumeniu čítaného textu, chápanie významu a funkcií písaného textu a uvedomovanie si vzájomného vzťahu medzi písaným a hovoreným jazykom. V neposlednom rade rozvíja pozitívny vzťah k literatúre, ku knihám, kultúre a budúcemu vzdelávaniu sa.

 

Oblasť predčitateľskej gramotnosti sa v našej materskej škole rozvíja prostredníctvom nasledovných činností:

 

 • ·         vytvoriť podnetné prostredie s prvkami predčitateľskej gramotnosti ako je abeceda, čísla, farby, geometrické tvary, čjtateľský kútik,
 • ·         vytvárať pomôcky na podporu rozvoja predčitateľkej gramotnosti,
 • ·         vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať metódy predčitateľkej gramotnosti,
 • ·         vzdelávať sa v danej oblasti či už formou sebavzdelávania, alebo prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania,
 • ·         rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu oka a ruky ako príprava na písanie – dopĺňanie pomôcok na rozvíjanie grafomotoriky,
 • ·         eliminovať nespisovnú výslovnosť a nárečové prvky v reči dieťaťa,
 • ·         realizovať množstvo aktivít zameraných na rozvoj aktívnej slovnej zásoby,osvojiť si schopnosť určiť začiatok a koniec textu, smer písaného textu.

 

3. Učebné osnovy

 

UČEBNÉ OSNOVY/VZDELÁVACIE ŠTANDARDY JEDNOTLIVÝCH VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ V zmysle § 9 ods. 5) a 6) školského zákona sú učebnými osnovami našej materskej školy vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015). Je dostupný na webovom sídle Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. (Bližšie pozri: https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf).

 

 Východiská plánovania

 •  Východiská plánovania načrtávajú základný prístup našej materskej školy k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti. Nasledovné princípy vyjadrujú, akým spôsobom materská škola postupuje pri usporadúvaní konkrétneho obsahu vzdelávania. Výchovno-vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne vzhľadom na špecifiká práce v materskej škole s celodennou aj poldennou výchovou a vzdelávaním. 
 
 • Plán vypracúva učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy aplánovania svojejvýchovno-vzdelávacej činnosti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti.  Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí. Rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie. Súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém, ktoré sú interným materiálom materskej školy. Jednotlivé témy je možné podľa potreby učiteliek  zlúčiť,  prípadne akokoľvek zmeniť ich poradie z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia plánovaných aktivít v triedach.
 
 • Učiteľka plánuje systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky, ale nie je to ich povinnosťou, využívať i adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa vlastného uváženia zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede.
 
 • Učiteľka zohľadňujúc sociokultúrne prostredie detí sama autonómne rozhoduje na základe charakteru formulácie konkrétneho výkonového štandardu, či k jeho dosiahnutiu smeruje priebežne vytvorením príležitostí prostredníctvom prirodzených každodenných socializačných situácií v rámci dlhšieho časového obdobia, alebo ich je potrebné plánovať a realizovať v konkrétnych cielených vzdelávacích aktivitách.
 
 •  Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj poznania vzdelávacích štandardov, si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca.
 
 • Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky dôsledne uplatňujú princípy inkluzívneho vzdelávania.

 

5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahneškolskú spôsobilosť.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, alepodľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevenciea všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasnézaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho

vzdelávania. Osvedčenia sa odovzdávajú deťom pri tradičnej rozlúčke s predškolákmi

posledný deň školského roka.

 

6. Personálne zabezpečenie

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú dve učiteľky predprimárneho vzdelávaniam, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Kvalifikovanosť učiteliek je 100%-ná.  Jeden pedagogický zamestnanec  má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore a mnohoročnú prax, druhý PZ  má dosiahnutý 1. stupeň vysokoškolského vzdelania v príslušnom odbore. Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zdokonaľujú a prehlbujú svoje profesijné kompetencie v rámci kontinuálneho vzdelávania.

 

7. Materiálno-technické a priestorové podmienky

 

Materská škola je jednotriedna a nachádza sana prízemí budovy základnej školy. Na  chodbe sú odkladacie skrinky a lavičky. Hygienu si deti vykonávajú v rekonštruovanej umyvárke so sociálnym zariadením. Na chodbe sa prezentujeme výtvarnými  prácami detí  a estetickou výzdobou, pri ktorej nám pomáhajú aj deti. Trieda a spálňa sú priestranné, vybavené klasickým nábytkom, didaktickými pomôckami, ktoré sa podľa možnosti dopĺňajú. Hracie kútiky sa podľa tém menia v spolupráci s deťmi. Interaktívna tabuľa sa nachádza na poschodí, ktorú využívame spolu so žiakmi ZŠ. Trieda je vybavená počítačom, a tlačiarňou, digitálnym fotoaparátom, televízorom, čo nám umožňuje rozvíjať digitálnu gramotnosť detí. Pripojenie na internet umožňuje pedagogickým zamestnancom pracovať interaktívne a tak využívať väčšie množstvo pomôcok. Deti pracujú s edukačnými programami s rôznorodým zameraním. Výsledky svojej činnosti si následne môžu vytlačiť na tlačiarni. Podnetnosť prostredia na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti tvoria pomôcky ako je abeceda, čísla, geometrické tvary, farby s grafickým popisom. Prípravu na vstup do školy a rozvíjanie grafomotorických zručností nám napomáha rozvíjať množstvo pomôcok, zameraných na tento účel. Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie, náčinie.

Školská jedáleň sa nachádza vo vedľajšej budove, do ktorej deti prechádzajú krytým chodníkom pozdĺž školy.

Exteriér materskej školy umožňuje spoznávanie rôznorodosti prírodného prostredia, oboznamovanie sa so stromami a kvetmi, ktoré samé pomáhali sadiť. Školský dvor je oplotený,s pieskoviskom a preliezkami.Vybavenie školského dvora nespĺňa naše požiadavky, preto by sme chceli v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť pre deti zaujímavé detské ihrisko na šport a zábavu.

 

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky. Pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje v súlade so zameraním materskej školy a školským vzdelávacím programom, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné hľadisko, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Obe aktivity je možné organizovať len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejné hromadné dopravné prostriedky. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a zamestnanci školskej stravovne, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Každá osoba je povinná dodržiavať určený prísny z á k a z f a j č i ť vpriestoroch interiéru a exteriéru základnej a materskej školy. Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku, v školskom poriadku materskej školy a interných predpisoch v súlade so zásadami BOZP a PO, vedená v súlade s pokynmi bezpečnostného technika.

Materská škola zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí počas pobytu vonku, počítanie detí, ostražitosť učiteliek. Zamestnanci nenechávajú deti bez dozoru, nepúšťajú ich samostatne na WC počas pobytu vonku, využívajú pomoc  prevádzkového zamestnanca. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ, za ochranu zdravia detí zodpovedá prevádzková zamestnankyňa a to v rozsahu určenom v jej pracovnej náplni.Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku, v školskom poriadku materskej školy a interných predpisoch v súlade so zásadami BOZP a PO, vedená v súlade s pokynmi bezpečnostného technika.

 

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

Hodnotenie detí uskutočňujeme formou pedagogickej diagnostiky. Zahŕňa procesy a aktivity, ktoré napomáhajú získať o dieťati komplexné poznatky. Každé dieťa má portfólio svojich prác a výrobkov, ktoré je súčasťou diagnostického procesu. Písomnú diagnostiku detí vykonávajú učiteľky trikrát v roku zápisom v diagnostickom zošite. Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť spätnú väzbu učiteľkám a rodičom o tom, na akejvývinovej úrovni sa dieťa nachádza, aké má rezervy a aké sú ďalšie možnosti jehonapredovania. Rovnako dôležitá je aj spätná väzba, poskytnutá deťom, súvisiaca s budovanímzákladov sebahodnoteniaa sebapoznávania.

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí je získať relevantný a dlhodobý prehľad o rozvoji a učení sa dieťaťa i o zrealizovaných opatreniach a ich účinnosti, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality materskej školy. Učiteľkám i vedeniu materskej školy poskytuje spätnú väzbu pre ďalšiu prácu s dieťaťom, ako i individuálne vzdelávacie pokroky dieťaťa a výsledky vlastného vzdelávacieho úsilia učiteliek

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej

kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v

znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Na hodnotenie zamestnancov sú vypracované kritériá, akceptované všetkými zamestnancami školy. Hodnotenie sa vykonáva u pedagogických zamestnancov formou cielených hospitácií, hodnotením ich aktivity a vedenia pedagogickej dokumentácie, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na pracovisku, efektívnosti a tvorivosti v edukačnom procese, plnenia zverených úloh, osobného vplyvu na pracovisku a ďalšie.

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia aktivít výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju kompetencií zamestnancov, k motivácii učiteliek, aby samy sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a pracovné správanie, menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania a tým skvalitňovali prácu celej materskej školy v súlade s vlastnými cieľmi, poslaním i zameraním. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov umožňuje vedeniu školy čo najobjektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať a finančne odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať školský vzdelávací program v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania. Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí, ako aj problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov materskej školy, je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly školy, ako i v interných dokumentoch vymedzujúcich kritériá osobného príplatku a pod. Ich vyhodnotenie je podkladom k vypracovaniu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odbornýchzamestnancov

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií každej učiteľky našej materskej školy potrebných na výkon pedagogickej činnosti. Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický a odborný zamestnanec splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérovéhostupňa alebo kariérovej pozície a aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov základnej a materskej školy,  ktorý vychádza z vyššie stanovených cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, z aktuálnych potrieb a zamerania našej materskej školy.

V rámci sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne

diskutujú a konzultujú na rôzne odbornétémy. Každá učiteľka materskej školy pri výkone pedagogickej činnosti má okrem iného i právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva. Zároveň je i povinná udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania a vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.

Sledujúaktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch, pedagogickýchdokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na webových sídlach: www.minedu.sk,www.statpedu.sk, www.siou.sk,www.vudpap.sk a ďalších

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, potrebných na výkon pedagogickej činnosti.

 

Použité zdroje

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 2016

KOLEKTÍV AUTOROV. Metodika predprimárneho vzdelávania. Bratislava. Expresprint

s.r.o., Partizánske, 2011. ISBN 978-80-968-777-3-7.

 

HAJDÚKOVÁ, V. a kol. 2009. Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre

materské školy. Bratislava, ZingPrint, 2009. ISBN 978-80-8052-341-1.

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

.

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v

znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/thumb_COLOURBOX7039161.jpg

 

 Predložený na vyjadrenie a prerokovaný v rade školy: 30.8.2016

 Predložený na vyjadrenie na pedagogickej rade : 30.8.2016

Schválený zriaďovateľom: 30.8.2016

Vypracovala: Marta Gočová zástupca ZŠ s MŠ vspolupráci so ZŠ