Organizácia MŠ

Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole

 

Materská škola má celodennú prevádzku v čase od 7.00 do 16.30 hod. 

Výchovno vzdelávacia činnosť vychádza a riadi sa od 1.9.2016 Inovovaným školským vzdelávacím programom pre predprinárne vzdelávanie v materských  školách.

Denný poriadok je vypracovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre predprimarné vzdelávanie.

Školský vzdelávací program Poď sa hrať  zohľadňuje vyváženie striedania činnosti, optimálny biorytmus, bezstresové prostredie, dodržiavanie zásad zdravej výživy, (zdravý životný štýl), časový priestor na hru a učenie dieťaťa, dodržiavanie presne stanoveného času na činnosti zabezpečujúce životosprávu. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogickej a psychologockej stránke rovnocenné. Pri jeho zostavovaní je potrebné dbať na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach

V dennom poriadku sa striedajú:

  • hry a hrové činnosti podľa výberu detí
  • pohybové a relaxačné cvičenia,
  • dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity so siedmimi oblasťami
  • pobyt vonku,
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie),
  • popoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity.

Organizačné usporiadanie denných činností

7:00 - 9:15       schádzanie detí

                        hry a hrové činnosti podľa predstáv a výberu detí

                        ranný kruh 

                        pohybové a relaxačné cvičenia

9:15 - 9.45       osobná hygiena

                        desiata

 9.45 - 10.15     dopoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity ( Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Umenie a kultúra, Jazyk                          a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Pohyb a zdravie)

 10.30 - 11.30     pobyt vonku (vychádzka, školský dvor)

12:00 - 12:30      osobná hygiena

                           obed

                           hry na školskom dvore, v triede

12:30 - 14:30      odpočinok

14:30 - 16:30      hygiena

                            olovrant

                            popoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity

                            hry a hrové činosti

15:00 16:00        krúžková činnosť Anglický jazyk pra najmenších/ 2 krát v nepárnom týždniú