Školský poriadok materskej školy, Rokytov

 

 

Školský poriadok Materskej školy v Rokytove je vypracovaný v zmysle

zákona Ministerstva školstva SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školsky zákon),

vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z.z. o materských školách, ktorá mení vyhlášku Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách (ďalej len vyhláška o MŠ ),

vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

zákona č. 552/2003 o výkone vo verejnom zaujme v znení neskorších predpisov, zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na špecifické podmienky tejto materskej školy.

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle rešpektovania medzinárodných dokumentov – Dohovoru o právach dieťaťa...

 

 Je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy (ďalej MŠ) a pre zákonných zástupcov deti, ktoré sú rozhodnutím riaditeľky prijaté do materskej školy.

 

 

 Školsky poriadok upravuje podrobnosti o:

- výkone práv a povinnosti deti a ich zákonných zástupcov,

- prevádzke a vnútornom režime školy,

- podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia deti a ich ochrany pred

sociálnopatolockými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

- podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

-prednostnom prijímaní detí

 

 

 

DEROGAČNÁ KLAUZULA

Vydaním tohto Školského poriadku sa ruší prechádzajúci Školský poriadok z  roku  vrátanie všetkých jeho dodatkov.

 

Školsky poriadok Materskej školy v Rokytove bol prerokovaný

s pedagogickými zamestnancami na pedagogickej rade, s prevádzkovými zamestnancami materskej školy na prevádzkovej porade našej MŠ a ZŠ s, s rodičmi na rodičovskom združení a Radou školy pri ZŠ s MŠ v Rokytove a zároveň bol aj schválený.

 

Školsky poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa: 31.8.2018

Školsky poriadok bol prerokovaný na rodičovskom združení dňa: 14.9.2018

 

 

 

 

 

 

2.

Charakteristika materskej školy

 

 

Zriaďovateľ: Obecný úrad    

Zariadenie: Základná škola s materskou školou, Rokytov

Riaditeľ: Mgr. Stanislav Hankovský

Triedny učiteľ: Marta Gočová

Učiteľka : Bc. Erika Šinaľová

Vekové zloženie detí: 3-6 rokov

Forma výchovno-vzdelávacej činnosti: celodenná

 

     Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je umiestnená v budove ZŠ na prízemí. Prízemie zariadenia tvorí spoločná veľká chodba, trieda, spálňa, riaditeľňa, umyváreň a spoločné WC. Jedáleň a kuchyňa sa nachádzajú v prístavbe, ktorá je spojená krytým prechodom. Desiatu a olovrant kuchárka prenáša z kuchyne do herne, obed sa podáva v jedálni, do ktorej deti prechádzajú krytým

prechodom.

 

Organizačné činnosti

 

 

Čas

Činnosti

7.00 – 9.00

- schádzanie detí

- hry a nové činnosti podľa predstáv a výberu detí

- ranný kruh

 

9.00 – 9.15

- ranné cvičenie

- osobná hygiena

 - desiata

9.30 – 10.15

-  dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, oblasti: človek a spoločnosť, človek a svet práce, človek a príroda, umenie a kultúra, jazyk a komunikácia, pohyb a zdravie, matematika a práca s informáciami.

 

10.15 – 11.45

- pobyt vonku, ŠD, vychádzka,

 

11.45 – 12.30

- hygiena,

- obed

12.30 – 14.30

- hygiena, popoludňajší odpočinok

 

 

Od 15.00

 

-          popoludňajšia vzdelávacia aktivita

-          individuálna práca s deťmi

-          hry a činnosti podľa výberu detí

 

 

 

 

Konzultačné hodiny pre rodičov :

Triedny učiteľ:

                                 1.týždeň: streda: 13.00 – 15.30

                                  2.týždeň:  streda: 10.00 – 12.00

Učiteľka MŠ:

                                   1.týždeň    streda9.30  – 10.30

                                   2.týždeň    streda13.00  – 14.00

 

 

 

                                                               3.

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole

v zmysle § 144 a § 146 školského zákona

 

Dieťa má právo na:

                                                        ods. 1:

 •  rovnoprávny prístup k vzdelaniu,
 •  bezplatne vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 •  vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
 •  individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti a zdravotný stav,
 •  úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 •  výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 •  organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
 • zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 •  úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • právo na informácie tykajúce sa jeho osoby a jeho výsledkov výchovy a vzdelávania .

ods. 2:

Dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami ma právo

na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú ods. 2 § 146 školského zákona

.

Dieťa je povinné :

 •  neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 •  dodržiavať školsky poriadok materskej školy,
 •  chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý sa využíva na výchovu a vzdelávanie,
 •  podľa svojich možnosti sa pravidelne zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 •  konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo :

 

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
 •  žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom
 • informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 •  oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom
 •  byť informovaný o výsledkoch výchovy – vzdelávania svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 •  zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom organov školskej samosprávy.

 

ods. 7 §144 školského zákona

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa určene školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
 • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne spôsobilo,
 • ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dni, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o dezinfekčnosti prostredia.
 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službukonajúcej  učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcov, alebo ním splnomocnenou osobou sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy.
 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné telefóny, mobilné zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú ( pedagogických a nepedagogických pracovníkov a detí prijatých do materskej školy.)
 • v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa( odporúča sa  vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťa), ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.
 • Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním splnomocnená osoba.
 • V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,  alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávanie riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamujúcej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods.1 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, soc. vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately.

 

 

Konzultačné hodiny pre rodičov :

.

            1.týždeň     streda9.30  – 10.30               2.týždeň    streda13.00  – 14.00

 

 

Obdobie prázdnin

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov.

 V tomto období podľa dispozícii riaditeľky MŠ vykonávajú prevádzkoví

zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.

V období prázdnin určených Ministerstvom školstva v POP a v mimoriadnych situáciach v materskej škole (napr. maľovanie, havarijne situácie a pod.) deti rodičov na materských dovolenkách a nezamestnaných rodičov po vzájomnej dohode s vedením školy prerušia dochádzku do materskej školy.

V čase vianočných prázdnin môže byť prevádzka MŠ prerušená so súhlasom zriaďovateľa.

Prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktorí ohrozujú zdravie zverených deti alebo môžu spôsobiť závažne škody na majetku.

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky deti do materskej školy riaditeľka rieši  situáciu udelením  náhradného voľna, čerpaním dovolenky, alebo pridelením inej práce zamestnancom školy.

V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005- R sa na základe vyjadrenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší výchova a vzdelávanie, ak počet neprítomných deti z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu deti.

Prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktorí ohrozujú zdravie zverených deti alebo môžu spôsobiť závažne škody na majetku.

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky deti do materskej školy riaditeľka rieši  situáciu udelením  náhradného voľna, čerpaním dovolenky, alebo pridelením inej práce zamestnancom školy.

V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005- R sa na základe vyjadrenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší výchova a vzdelávanie, ak počet neprítomných deti z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu deti.

 

 

 

 

4.

. Podmienky prijímania detí do materskej školy

Základná škola s materskou školou Rokytov v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších prijímania detí do materskej školy.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Riaditeľ školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Zákonnou podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je vydanie rozhodnutia riaditeľa o prijatí dieťaťa do materskej školy.

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od 3 do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale bol mu odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

2. Do materskej školy sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a dieťa s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

 

Základná škola s materskou školou, Rokytov

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy :

Základná škola s materskou školou, Rokytov v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z z. o materskej škole v znení neskorších predpisov vydáva Podmienky prijímania detí do materskej školy.

 V zmysle § 24 ods. 6, ods. 7, ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

 

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenia

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Riaditeľ školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Zákonnou podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je vydanie rozhodnutia riaditeľa o prijatí dieťaťa do materskej školy.

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od 3 do 6 rokov veku dieťaťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale bol mu odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

2. Do materskej školy sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a dieťa s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

3. Do materskej školy možno výnimočne prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.

4. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy vydaním písomného rozhodnutia.

5. Na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa nevzťahuje zákon o správnom konaní.

 

Postup pri prijímaní detí do materskej školy

1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonných zástupcov spravidla formou zápisu na nasledujúci školský rok.

2. Do materskej školy sa prijímajú deti aj priebežne, ak sú v materskej škole voľné miesta.

3. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy zverejní riaditeľ školy na webovom sídle školy, materskej školy a obce.

4. Zápis do materskej školy sa uskutoční na pracovisku materskej školy. Miesto a presný čas zápisu do materskej školy zverejní riaditeľ školy na pracovisku materskej školy a na webovom sídle školy, materskej školy a obce.

5. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, zákonný zástupca podáva spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

6. Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

7. Ak je počet prihlásených detí do materskej školy vyšší ako je možné prijať, riaditeľ školy rozhodne o prijatí podľa poradia:

a) deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 5 rokov,

b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

c) deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 4 – 3 roky,

d) deti, ktoré dovŕšia k 31.augustu 2 roky( zamestnaní rodičia, dieťa odplienkované)

 

8. Termín podávania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok bude od 30. apríla do 31. mája (v súlade s novelou školského zákona, platnou od 1.9.2015).

9. Žiadosť o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa doručiť poštou, osobne na pracovisku základnej školy, alebo v podateľni obecného úradu. Žiadosť o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy riaditeľ zverejní na webovom sídle materskej školy a obce.  K žiadosti zákonný zástupca musí priložiť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

10. Žiadosti o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy možno vyhovieť, ak je v materskej škole voľné miesto po prijatí detí na základe zápisu, alebo sa miesto v triede uvoľnilo v priebehu školského roka.

11. Uvoľnené miesto musí riaditeľ školy poskytnúť prednostne uchádzačom, ktorým nebolo vyhovené v rámci prijímania do materskej školy na základe zápisu.

 

Záverečné ustanovenia

1. Riaditeľ školy zverejní podmienky prijímania detí do materskej školy na webovom sídle školy, materskej školy a obce, ako aj na pracovisku materskej školy.

2. Každá žiadosť bude posúdená individuálne.

 

Prijatiu zdravého, alebo postihnutého dieťaťa, môže predchádzať adaptačný alebo diagnosticky pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v zaujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom, alebo na základe jeho žiadosti, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o ukončení tejto dochádzky. Dieťa môže navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (na základe dohody zákonného zástupcu s riaditeľom). V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods.  má riaditeľ materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti môže prerušiť dochádzku do materskej školy.

V deň nástupu dieťaťa do MŠ rodičia odovzdajú, dotazník a potvrdenie o

aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy nadobúdajú účinnosť dňom 24.5..2016

 

 

5.

Dochádzka detí do materskej školy

§ 7 vyhlášky o MŠ

 

 •  Zákonný zástupca zodpovedá za riadnu pravidelnú dochádzku dieťaťa do MŠ. Dieťa privádza spravidla v čase od 7.00 do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla v čase po 15.hod. najneskôr do 16.30 hod. V prípade, že rodič privedie dieťa po 8.00 hod., musí do 8.00 hod. telefonicky nahlásiť jeho neskorší príchod do MŠ.
 • .V prípade neskoršieho príchodu dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho
 • príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných deti.
 •  Prevzatie dieťaťa môže pedagogicky zamestnanec odmietnuť, ak zisti, že jeho
 • zdravotný nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v MŠ ochorie, pedagogicky zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných deti, zabezpečí dozor z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.
 •  Rodič zodpovedá za dieťa do času, kedy ho odovzdá službukonajúcej učiteľke a od času keď ho prevezme od učiteľky.
 • Rodič pri odovzdávaní dieťaťa upozorni na závažne skutočnosti týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, alebo jeho správania.
 •  Pedagogicky zamestnanec predškolského zariadenia zodpovedá za bezpečnosť a

ochranu zdravia dieťaťa od jeho prevzatia až do jeho odovzdania rodičovi, alebo nim písomne splnomocnenej osobe nie mladšej ako 10 rokov.

 

 

 

6.

. Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

- choroba,

- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

- mimoriadne udalosti v rodine alebo

- účasť dieťaťa na súťažiach.

 

V súlade s § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá

najviac tri po sebe nasledujúce  dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

 Skôr uvedené znamená, že:

- ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; ak je choré, alebo má materská škola podozrenie, že bolo choré, riaditeľ materskej školy je oprávnený pýtať od zákonného zástupcu lekárske  potvrdenie aj za tieto tri dni,

- ak dieťa chýba viac ako tri dni z dôvodu choroby, riaditeľ materskej školy požaduje lekárske potvrdenie

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

   

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ktoré, ako je už uvedené vyššie, nesmie byť staršie ako jeden deň).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. slúži na ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé..

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľ materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie.

V tomto rozhodnutí riaditeľ uvádza presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna.

Obdobne sa postupuje aj pri inom dôvode prerušenia dochádzky dieťaťa do materskej školy, napr. z dôvodu choroby. Realizuje sa to tak, že rodič požiada o prerušenie dochádzky z dôvodu choroby dieťaťa a riaditeľ materskej školy na túto žiadosť rodiča „odpovedá“ vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

Ako už bolo uvedené, v rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť aj diagnostický pobyt dieťaťa v

. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.

O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Máme na mysli najmä tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy.

Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť 17výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.

 

 

7.

Úprava príspevku

 

 Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určí riaditeľ školy. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

 V MŠ Rokytov stanovuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.(VZN), ktoré schválilo výšku čiastočnej úhrady na 10 eur.

 

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a)      ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)      ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

d)     ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

8.

Vnútorná organizácia materskej školy

     Organizácia triedy       Prízemie: 1 trieda:      2   -   6     ročné deti

 

1.      Organizácia v umyvárni

Každé dieťa má vlastný, uterák označený svojou značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá upratovačka.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka.

 

2.      Organizácia v jedálni

Desiata a olovrant sa deťom podáva v triede, obed v jedálni od 11.30 do 12.00 hod.

V letnom, období  deti desiatujú v školskej jedálni.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľ MŠ a učiteľka.

Učitelia vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania v maximálnej miere, pri tom uplatňujú prístup k deťom. Počas jedla učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť

3.      Pobyt detí vonku

Pobyt vonku členia učiteľky na tri časti - pozorovanie, organizovane činnosti, voľne hry. Zabezpečia deťom dostatok vhodných hračiek, vedu ich k ochrane prírody a prostredia. O čistotu školského dvora, polievanie pieskovísk sa stará školníčka. Z bezpečnostných dôvodov učiteľky priebežne odstraňujú piesok z chodníkov okolo pieskovísk, predmety a pokazene hračky. Učiteľky sa venujú deťom, v prípade potreby dieťaťa isť na toaletu odchádza s nim jedna učiteľka, ostatne zabezpečia dozor nad deťmi. V letných mesiacoch využívajú učiteľky na pobyt vonku aj popoludnie a deti odovzdávajú rodičom

na školskom dvore. Počas letných mesiacov je pobyt deti vonku prispôsobený intenzite slnečného žiarenia /v prípade silného/ do 11.00 hod. a od 15.00 hod./

Pobyt vonku sa neuskutočňuje počas dažďa, silného nárazového vetra, silného mrazu nad -10°C, silnej hmly a poľadovice.

Pri prechode cez vozovku učiteľka vchádza do vozovky ako prvá, zastaví premávku zdvihnutím terčíka a zostáva na vozovke až kým neprejdú všetky deti. Vozovku opúšťa posledná. Učiteľka dbá na bezpečnosť deti počas vychádzky, ide tak, aby mala prehľad o všetkých deťoch.

Celodenné výlety sa z bezpečnostných a psycho - hygienických dôvodov neuskutočňujú. Na prepravu deti sa musí objednať autobus.

 

4.      Organizácia v spálni

Upratovačka v zmysle zákona č. 355/2007  z. zabezpečí pravidelne vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Hygienu pred spánkom deti absolvujú v umyvárni.  Vyzliekajú sa v spálni, veci si uložia na operadlo stoličky. Deti sa vyzliekajú len do tielka a nohavičiek a obliekajú si obidve časti pyžama. Učiteľka pristupuje k deťom individuálne. Deti, ktoré  nepociťujú potrebu spánku, nenúti spať. Od deti neodchádza. Venuje sa bdejúcim deťom, individuálnemu štúdiu, príprave pomôcok, resp. iným činnostiam súvisiacim s výchovnou činnosťou. Za poriadok v spálni zodpovedá prevádzková zamestnankyňa, ktorá pomáha v  pri vyzliekaní a obliekaní deti.

 

 

 

 

 

 

9.

Ochrana spoločného a osobného majetku §153 Zákona 245/2008

 

Vchod do MŠ je zabezpečený  zámkom. Kľúče od budovy má riaditeľka, zástupkyňa, školníčka .učiteľky, hospodárka školy.

Školníčka otvára budovu, okná a po ukončení prevádzky ich zatvorí. Po ukončení príchodu deti do budovy o 8.00hod. školníčka uzatvorí vchod školy. Počas pobytu deti na školskom dvore  učiteľka vychádzajúca na dvor uzamkne vchod .

.Vchod do školskej kuchyne uzamyká vedúca školskej jedálne alebo kuchárka. Vstup cudzích osôb do kuchyne je zakázaný.

V budove MŠ je vstup akejkoľvek cudzej osoby bez sprievodu zamestnankyne zakázaný.

Osobne veci si učiteľky uzamykajú v zborovni. Prevádzkové zamestnankyne si odkladajú osobne veci v im určenej miestnosti, ktorú po opustení taktiež uzamknú.

Rodič vo vlastnom zaujme podpíše dieťaťu papuče, topánky, pyžamo a iné veci.

Všetci zamestnanci i rodičia sú oboznámení so svojimi povinnosťami a právami. Nikto nemá pravo prenášať plnenie svojich povinnosti na iného.

 

10.

Sťažnosti a oznámenia rodičov a zamestnancov MŠ

 

Sťažnosť, podnet alebo návrh je zamestnanec, ktorému bol podaný povinný postúpiť

riaditeľke, resp. zástupkyni, ktorá ho po dohode s navrhovateľom zaznamená do centrálnej evidencie sťažnosti.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. od februára 2010 v zmysle zákona č.9/2009 prešetrenie sťažnosti, preverenie faktov a prijatie záverov uskutočňuje riaditeľka MŠ.

 

 

 

 

 

 

11.

Spôsob zverejnenia ŠP

 

Školsky poriadok zverejni riaditeľ na verejne prístupnom mieste  v školskom zariadení. Preukázateľným spôsobom s nim oboznámi zamestnancov, deti  a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov deti  na webovej stránke materskej školy.ms-rokytov.7 webdone.sk

 

Účinnosť ŠP

Školsky poriadok je platný dňom vydania 1.09.2016

 

..Vypracovala ho triedna učiteľka Marta. Gočová,

 

 

Školský poriadok berú  na vedomie zamestnanci základnej školy s materskou školou:

 

Marta G

Diana Peláková učiteľka

Anna Benková – školníčka ZŠ s MŠ.

Iveta Mačejová – kuchárka ŠJ

Eva Hudáková – hospodárka ZŠ s MŠ